This website uses cookies to enhance your experience.

Conditions of sale


1. Geen enkele verkoop zal als afgesloten beschouwd worden zolang de elektronische orderbevestiging niet door een gemachtigde aangestelde van de verkoper ondertekend is. Opzegging van de verkoop kan enkel plaatsgrijpen met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper. Tenzij de overeenkomst van opzegging een uitdrukkelijke verzaking bevat, zal de koper niet ontslagen zijn van zijn verbintenis de verkoper te vergoeden voor kosten of verliezen welke deze laatste oploopt door het feit van de opzegging.


2. De prijzen door de verkoper opgegeven blijven 30 dagen geldig voor de producten geleverd af fabriek, zonder taxen, verpakking, transport, verzekering, enz.  De prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende grondstofprijzen, lonen en wedden, sociale lasten, wisselkoersen, taxen, algemene onkosten, enz. Elke wijziging hierin, voor de afwerking van de order, geeft de verkoper het recht zijn prijzen in verhouding aan te passen. Indien de offerte vermeldt dat de prijs eveneens de vracht omvat, zal de koper elke vermeerdering ten opzichte van het huidige tarief dragen. Koper zal alle taxen en belastingen betalen die de bewuste goederen of de verkoop ervan mogen bezwaren vanaf het ogenblik dat zij de fabriek verlaten, zelfs indien het eigendomsrecht ook nadien nog aan de verkoper zou blijven voorbehouden, zoals voorzien in artikel 5.

3. Al onze kleefstoffen worden op basis van hun technische en veiligheidsfiche geleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper er zich op voorhand van te vergewissen dat de vermelde specificaties beantwoorden aan de noodwendigheden van zijn specifieke toepassing. Alleen de specificaties door ons vermeld, binden ons en worden verondersteld door de koper gekend en aanvaard te zijn. Alle geleverde goederen worden geacht aanvaard en geleverd te zijn in de fabriek van de verkoper, of in de fabriek door de verkoper aan te duiden. Vanaf het ogenblik waarop de goederen ter beschikking staan van de koper in deze fabrieken en onverminderd de bepalingen omtrent het eigendomsvoorbehoud zoals voorzien in artikel 5, gaan alle risico’s met betrekking op de goederen, over op de koper. De verzekering zal ook afgesloten worden en de premies ervan zullen betaald orden door de koper vanaf de leveringsdatum. De leveringstermijnen gelden enkel als indicaties, die de verkoper zal  trachten te eerbiedigen. Zelfs in geval van bindende leveringstermijnen die schriftelijk werden overeengekomen, is het wel verstaan dat vertraging veroorzaakt door gebeurtenissen, onafhankelijk van de vrije wil van de verkoper zoals stakingen en personeelsmoeilijkheden, gebrek aan drijfkracht of andere fabricagevereisten, natuurlijke hindernissen, overheidsbevelen, oproer of oorlog of veroorzaakt door moeilijkheden bij de toelevering van grondstoffen, nimmer als contractbreuk zal beschouwd worden en op generlei wijze de koper het recht zal geven de verkoop te verbreken. In geen geval zullen vertraagde leveringen aan de koper enige andere sanctie verlenen dan het verbreken van de verkoop, met uitsluiting van alle verdere schadevergoedingen.

4. Aangezien het stockeren, de behandeling en het gebruik van de goederen buiten de controle van de fabrikant vallen, kan geen enkele garantie worden gegeven voor wat de behaalde resultaten aangaan, en dit zowel voor goederen die aangekocht werden als voor goederen die als staal geleverd werden. Noch de  fabricatiewijze noch de gebruikte materialen mogen gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke grondige studie van de behaalde resultaten, alvorens over te gaan tot een productie op commerciële schaal. De verkoper zal tegenover de verkoper niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel aan personen (met inbegrip van de dood), noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook (zoals bv. productie- en tijdverlies, winstderving enz.) veroorzaakt door de geleverde goederen, het al dan niet correct gebruik, het gemis aan gebruik of door een of ander procédé waarvoor de goederen zouden kunnen gebruikt worden. Goederen welke niet door de koper vervaardigd zijn,  zullen enkel   met de waarborg van de fabrikant worden verkocht. De goederen zullen beantwoorden aan de wettelijke normen in het land van herkomst.

5. Onafgezien van de bepalingen omtrent de risico’s ten laste van de koper – zie artikel 3- zullen alle goederen eigendom blijven van de verkoper zolang ze niet volledig betaald zijn. De verkoper heeft het recht alle maatregelen te nemen die hij nuttig acht om zijn eigendomstitel te beschermen, op kosten van de koper, zoals het registeren van contracten, het neerleggen van facturen enz.  Bij gebrek van de volledige betaling kan de verkoper de onbetaalde goederen zonder voorafgaande verwittiging terug in bezit nemen.

6. Elke verkoop zal onder toepassing vallen van het land waar de verkoper gevestigd is, de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper zullen bevoegd zijn ingeval van rechtsgeding, en dit zal tevens gelden ingeval meerdere verweerders inzake zijn, of in geval van oproep in tussenkomst van een derde partij. De verkoper behoudt nochtans het recht als eiser een vordering in te stellen voor de rechtbank van de woonplaats van de koper.

7. Wanneer een voorschot dient betaald, is de verkoper niet verplicht de uitvoering van het order aan te vangen vooraleer het voorschot ontvangen is. Elke vervallen betaling brengt van rechtswege en zonder in gebreke stelling een intrest op gelijk aan de hoogste rentevoet, door de wet toegelaten met een minimum van één procent per maand. Het volledig of gedeeltelijk achterhouden van de betaling wordt in geen geval toegestaan. Indien in gebrek aan betaling de koper in rechte moet worden aangesproken, zo zal het verschuldigde bedrag met een minimum van 10% verschuldigd worden, dit als forfaitaire  schadevergoeding onafhankelijk van de gerechtskosten  ten laste gelegd aan de verliezende partij. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen  voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

Die Verkaufsbedingungen in deutscher Sprache sind auf Anfrage enhältlich.

The general conditions of sale are available on request.

Les conditions generales de vente en français sont disponible sur demande.

Loading
Loading